type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo kỹ thuật Emotion Line trên TradingView
I. Tổng quan
Emotion Line là một chỉ báo kỹ thuật sáng tạo, có khả năng cảm nhận tâm trạng của thị trường thông qua việc phân tích chuyển động giá cả. Nó tính toán trung bình của giá mở, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong ba ngày qua và kết hợp các khái niệm về Trung bình động (DMA) và Trung bình chênh lệch (EMA) để tạo ra một giá trị phản ánh tâm trạng của thị trường. Emotion Line được triển khai bằng ngôn ngữ Pine Script trên nền tảng TradingView, cung cấp cho người dùng một công cụ trực quan để phân tích tâm trạng của thị trường.
II. Phương pháp tính toán
 1. Chuỗi (Ray): Tính toán trung bình của giá trong ba ngày qua, tức là (2 * C + H + L) / 4, trong đó C đại diện cho giá đóng cửa, H là giá cao nhất và L là giá thấp nhất. Sau đó, lấy Trung bình động (SMA) của trung bình này trong vòng 3 ngày với hệ số làm mờ là 2.
 1. CL (Chuỗi đóng cửa): Gán giá trị của Chuỗi đến CL, làm nền tảng cho các phép tính toán tiếp theo.
 1. DIR1 (Thay đổi hướng): Tính toán sự khác biệt tuyệt đối giữa CL và CL hai ngày trước, chỉ ra độ lớn của chuyển động giá cả.
 1. VIR1 (Lượng trong phạm vi): Tính toán tổng các sự khác biệt tuyệt đối giữa CL và CL của ngày trước trong hai ngày qua, đo lường tích lũy của biến động giá cả.
 1. ER1 (Tỷ lệ hiệu quả): Tỷ lệ giữa DIR1 và VIR1, đo lường hiệu quả của chuyển động giá cả.
 1. CS1 (Sức mạnh tích lũy): Áp dụng quá trình trọng số đến ER1 để thu được CS1.
 1. CQ1 (Tỷ lệ tích lũy): Bức phương của CS1, làm mạnh hơn hiệu ứng tích lũy của chuyển động giá cả.
 1. AMA5 (Trung bình động điều chỉnh): Tính toán Trung bình động (DMA) của CL với hệ số động CQ1, sau đó áp dụng Trung bình chênh lệch (EMA) trong vòng 2 ngày đến kết quả.
 1. Chi phí (Cost): Tính toán Trung bình động đơn giản (SMA) của AMA5 trong vòng 7 ngày.
 1. CLX (Chuỗi tổng hợp): Tính toán trung bình của AMA5 và Chi phí để thu được CLX.
 1. Chuỗi cảm xúc (Emotion Line): Tính toán tỷ lệ CLX tăng lên liên tục trong N ngày, với N mặc định là 7 ngày. Nhân kết quả này với 100 để thu được giá trị của Chuỗi cảm xúc.
 1. MA_Chuỗi cảm xúc (Trung bình động của Chuỗi cảm xúc): Tính toán Trung bình động của N ngày của Chuỗi cảm xúc, với N mặc định là 6 ngày.
III. Lô-gic thị trường
Với việc phân tích hiệu quả tích lũy và chuyển động của giá cả, Chuỗi cảm xúc cố gắng đểreveal sức mạnh của tâm trạng thị trường. Khi Chuỗi cảm xúc tăng lên, nó cho thấy tâm trạng tích cực của thị trường, và nhà đầu tư có thể có thái độ lạc quan đối với cổ phiếu; khi Chuỗi cảm xúc giảm đi, nó có thể báo hiệu tâm trạng yếu của thị trường. Giá trị tuyệt đối và thay đổi xu hướng của Chuỗi cảm xúc có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin để mua, giữ hoặc bán.
IV. Cách sử dụng
 1. Sinal chú ý: Khi Chuỗi cảm xúc vượt qua 20%, tâm trạng thị trường có thể bắt đầu tích cực, và nhà đầu tư nên chú ý đến các cổ phiếu liên quan.
 1. Sinal vào thị trường: Khi Chuỗi cảm xúc vượt qua 40%, tâm trạng thị trường tương đối mạnh mẽ, và nhà đầu tư có thể xem xét việc vào thị trường.
 1. Sinal giảm vị: Khi Chuỗi cảm xúc vượt qua 80%, thị trường có thể quá lạc quan, và nhà đầu tư nên xem xét giảm vị以降 thấp rủi ro.
 1. Sinal ra thị trường: Khi Chuỗi cảm xúc rơi dưới Trung bình động N ngày, nó có thể báo hiệu sự thay đổi tâm trạng thị trường, và nhà đầu tư nên xem xét ra khỏi thị trường.
V. Chú ý
 • Chuỗi cảm xúc là một công cụ hỗ trợ, và nhà đầu tư nên thực hiện đánh giá tổng hợp dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản.
 • Tâm trạng thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, và Chuỗi cảm xúc có thể có sự trễ lúng túng, do đó nhà đầu tư nên sử dụng nó cẩn thận.
 • Nhà đầu tư nên điều chỉnh các tham số của Chuỗi cảm xúc theo khả năng chịu rủi ro và chiến lược đầu tư của mình.
VI. Kết luận
Chuỗi cảm xúc là một chỉ báo trực quan phản ánh tâm trạng của thị trường qua các phương pháp định lượng, cung cấp một góc nhìn mới cho nhà đầu tư để theo dõi sự chuyển biến của thị trường. Tuy nhiên, không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo, và nhà đầu tư nên sử dụng nó cẩn thận, kết hợp kinh nghiệm cá nhân và điều kiện thị trường để đưa ra quyết định. Qua nền tảng TradingView, nhà đầu tư có thể dễ dàng thêm chỉ báo Chuỗi cảm xúc vào biểu đồ của mình để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định trong giao dịch.
 
 
 
TradingView L3 Emotion Line 技術指標ユーザーマニュアルคู่มือการใช้งานตัวชี้วัดทางเทคนิค L3 Emotion Line ของ TradingView
blackcat1402
blackcat1402
This cat is an esteemed coding influencer on TradingView, commanding an audience of over 8,000 followers. This cat is proficient in developing quantitative trading algorithms across a diverse range of programming languages, a skill that has garnered widespread acclaim. Consistently, this cat shares invaluable trading strategies and coding insights. Regardless of whether you are a novice or a veteran in the field, you can derive an abundance of valuable information and inspiration from this blog.
Announcement
type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
🎉Webhook Signal Bots for Crypto are Coming!🎉
--- Stay Tuned ---
👏From TradingView to OKX, Binance and Bybit Exchange Directly!👏